Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AANKOOP EN ONDERAANNEMING – Versie 07/2021

 1. TOEPASSING

De algemene voorwaarden van aankoop en onderaanneming maken wezenlijk deel uit van onze bestellingen en aanhangsels, evenals elk ander document in bijlage. Alle door De Dageraad, hierna genoemd “de opdrachtgever”, onderschreven bestellingen zijn onderworpen aan de bijzondere voorwaarden, omschreven in de bestelbon en de bijhorende aanhangsels en aan de hiernavolgende algemene voorwaarden in zoverre dat deze niet afwijken van de hier voorgenoemde bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van alle bijzondere of algemene voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd de Contractant. Alle veranderingen aan de bestelling en alle beslissingen met betrekking tot haar uitvoering zijn niet geldig tenzij schriftelijk bevestigd door de Opdrachtgever.

 1. BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN BESTELLING – MONDELINGE OPDRACHTEN

De Contractant is ertoe gehouden zo spoedig mogelijk de bestelling voor akkoord te bevestigen. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder kosten of schadeloosstelling elke bestelling, waarvan zij geen bevestiging van ontvangst – stipt conform aan de bestelling – zou hebben ontvangen binnen de 15 dagen na de besteldatum, te annuleren, en dit door het versturen van een aangetekende brief.

Het aanvangen van de uitvoering van de bestelling zal beschouwd worden als een aanvaarding zonder voorbehoud met betrekking tot de algemene en bijzondere voorwaarden. De mondelinge opdrachten van De Dageraad en haar vertegenwoordigers zullen slechts geldig zijn voor zover zij bevestigd zuilen worden binnen een termijn van 5 werkdagen.

 1. OVERDRACHT – ONDERAANNEMING – VENNOOTSCHAP

De Contractant mag de bestelling, hetzij volledig of gedeeltelijk, niet overdragen of in onderaanneming geven, noch een belang – hieruit voortspruitend en van welke aard ook – overdragen, noch hiervoor samengaan met een derde, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever. Elke tekortkoming vanwege de Contractant aan deze verplichting is strafbaar met de vernietiging van het contract door de enige betekening ervan door de Opdrachtgever per aangetekend schrijven, onverminderd eventuele schadevergoeding. Op aanvraag van de Opdrachtgever zal de Contractant een kopie overhandigen van de overeenkomsten (onder aanneming, aankoop, enz) met uitsluiting van de strikt financiële clausules. De toestemming gegeven door de Opdrachtgever ontlast de Contractant niet van de verplichtingen tegenover haar. In geen geval zal de Opdrachtgever een weigering van goedkeuring moeten motiveren. De Contractant verbindt zich, onder zijn enige verantwoordelijkheid, om de verplichtingen die op hem rusten op te leggen aan zijn medecontractanten.

 1. OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT

De Contractant erkent in het bezit te zijn van alle noodzakelijke inlichtingen voor de perfecte uitvoering van de bestelling,rekening te hebben gehouden met alle moeilijkheden die deze impliceert en in staat zijn deze te realiseren conform aan de beste regels van de kunst. De bestelling omvat alle vastgestelde materialen en/of werken alsook al deze die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan (voorbereidingen, pogingen, studies, documenten, verzekeringen, inbedrijfsstellingen, proeven, het op de hoogte houden van de Opdrachtgever en/of de gebruiker, garantie, enz) zodanig dat de uitvoering perfect is en/of dat de levering gebruiksklaar is met alle nuttige of noodzakelijke toebehoren overeenkomstig zijn bestemming en een optimaal gebruik. De Contractant neemt alle nuttige maatregelen om een vanuit alle gezichtspunten perfecte uitvoering van de bestelling te verzekeren, zonder onderbreking en binnen de vastgestelde termijn. Het is formeel verboden om in geval van betwisting, om welke reden dan ook, zijn leveringen, werken of uitvoering van andere contractuele verplichtingen uit te stellen. Wanneer de bestellingen gericht worden aan een derde moeten deze worden uitgevoerd conform aan de algemene en bijzondere voorwaarden van het lastenboek, van het bestek, de plannen en de documenten die de hoofdbestelling regelen (doorgegeven door een derde aan de Opdrachtgever) en waarvan de Contractant verklaart ze goed te kennen en die worden geacht hier tekstueel te zijn weergegeven. Binnen de grenzen van zijn bestelling aanvaardt de Contractant zich in de plaats te stellen van de Opdrachtgever in al de verplichtingen van deze vennootschap tegenover haar cliënt terwijl de Opdrachtgever alle rechten waarover haar cliënt tegenover haar beschikt ten opzichte van de Contractant kan doen gelden. De machtigingen, goedkeuringen en controle van de Opdrachtgever wijzigen in geen enkel opzicht de engagementen en de verantwoordelijkheden van de Contractant. De Opdrachtgever zal, ten allen tijde, eik werk kunnen stopzetten, elk niet conform materiaal en levering, evenals elke niet voldoende bekwame en ervaren arbeidskrachten kunnen weigeren en/of eisen dat aan dergelijke tekortkomingen onmiddellijk wordt verholpen. De Contractant aannemer, erkend in een categorie vastgelegd voor de overheidsopdrachten (cfr. Wet van 20 maart 1991) op het ogenblik dat de bestelling wordt doorgegeven, is verplicht de Opdrachtgever binnen de 3 dagen te berichten van de intrekking, zelfs gedeeltelijk, van deze erkenning.

5.Specifieke veiligheidseisen bij bestelling van machines, PBM’s en chemische- en gevaarlijke stoffen.

De machine(s) moet(en) naast de bepalingen op de bestelbon zelf, voldoen aan onderstaande eisen. De levering wordt maar als volledig beschouwd indien alle gevraagde documenten afgeleverd zijn en een attest “verklaring van overeenkomst voor machines” in het bezit is van ons.

I.v.m. PBM’s dient de leverancier te garanderen dat ze voldoen aan de vigerende Europese richtlijnen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. (VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen).

Bij levering van chemische- en gevaarlijke stoffen moeten de veiligheidsfiches verplicht beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

De factuur van de levering zal pas door ons aanvaard worden indien aan alle gestelde voorwaarden is voldaan. De kosten voor een eventueel onderzoek van “Overeenkomst voor Indienststelling”, uit te voeren door een erkend organisme, zijn ten laste van de leverancier.

Gelieve voor de uitvoering van deze bestelling de volgende regels in acht te nemen :

A.Codex over het welzijn op het werk Boek IV.- Arbeidsmiddelen Titel 2.– Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen:

 1. Het arbeidsmiddel moet voldoen aan de vigerende Belgische wetten inzake veiligheid en hygiëne en aan de vereisten van de Europese machinerichtlijn, 2006/42/EG.
 2. Op de uitrusting moet het CE-merkteken staan, overeenkomstig bijlage III van vermeld K.B. (CE certificaat).
 3. Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 2.– Persoonlijke beschermingsmiddelen:
 4. Afdeling 4.- Voorwaarden waaraan PBM moeten beantwoorden Art. IX.2-8.- De werkgever mag uitsluitend PBM ter beschikking stellen van de werknemers die inzake ontwerp en constructie beantwoorden aan de bepalingen van de besluiten tot omzetting van de communautaire richtlijnen betreffende de fabricage van PBM.
 5. De PBM’s zijn voorzien van het nodige CE-merkteken.
 6. De conformiteitsverklaring wordt meegeleverd conform (VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen).
 7. De machine moet voldoen aan volgende bijkomende voorwaarden:
 8. Alle aanduidingen, berichten, enz., aangebracht op het arbeidsmiddel, moeten in het Nederlands zijn.
 9. De documenten, instructies, enz., geleverd met het toestel zijn in het Nederlands.
 10. De richtlijn “Laagspanning” 2014/35/EG .
 11. De richtlijn “Elektromagnetische compatibiliteit” 2014/30/EC.
 12. De Contractant overhandigt bij de levering volgende documenten:
 13. De “Gebruiksaanwijzing en instructies” in het Nederlands, met de tekeningen, schema’s (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch enz.):
 • onderrichtingen betreffende de behandeling, de montage (fundering, vasthechting, plaatsing, afstelling op de veiligste werkvoorwaarden).
 • instructies over de werking en de gebruikswijze van alle mogelijkheden van de machine, de beste aanwending, de beperkingen, alles wat het werk en het werkritme bepaalt.
 • aanbevelingen over het starten en stoppen van de machine, controle over de werking, het beproeven van de beveiligingsinrichtingen.
 • instructies over de inspectie, het onderhoud, de reiniging, de smering, opdat de karakteristieken inzake veiligheid en nauwkeurigheid bewaard zouden blijven in de loop van de tijd.
 • inlichtingen over het ingrijpen bij incidenten (blokkering, defect in elektrische stroomkringen…)
 • instructies over het herstel, het demonteren en vervangen van onderdelen.
 • inlichtingen over de veiligheidsvoorzieningen.
 • veiligheidsinstructies met een beschrijving van de risico’s (chemische, elektrische, ergonomische, brand, hygiëne…) en de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
 1. Een actuele “Verklaring van overeenstemming” met betrekking tot de Europese machinerichtlijn.
 2. De attesten, die bewijzen dat de geleverde toestellen voldoen aan het ARAB en/of AREI.
 3. Indien van toepassing: de nodige MSDS-fiches() en technische/productfiche(s)

Het technisch constructiedossier met de risicoanalyse wordt door de leverancier samengesteld en ter beschikking gehouden.

Visering door de preventieadviseur.

 1. WIJZIGINGEN VAN DE BESTELLING

Geen enkele wijziging van de bestelling is toegestaan, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk erkend door de Opdrachtgever. De Contractant zal aan de bestelling alle veranderingen, verwijderingen en toevoegsels aanbrengen die hem schriftelijk worden opgedragen door de Opdrachtgever tegen de opmaking van een verrekening gebaseerd op de overeengekomen eenheidsprijzen of, bij gebrek, op de nog overeen te komen prijzen.

 1. CONTRACTUELE TERMIJNEN

De contractuele termijn(en) zijn gebiedend en vast. de Opdrachtgever behoudt zich het recht om het begin van de uitvoering van de bestelling uit te stellen in functie van de verplichtingen en de onzekerheden van de hoofdbestelling (gemaakt door een derde aan de Opdrachtgever). In dit geval zullen de contractuele termijnen met een zelfde periode worden opgeschort, waarbij alle andere voorwaarden van de bestelling onveranderd blijven. De contractuele termijnen beginnen vanaf de intentieverklaring door de Opdrachtgever van de bestelling of bij gebrek, vanaf de verzending van de bestelbon.

Indien de Contractant verwacht de leveringstermijn niet te kunnen respecteren, is hij eraan gehouden de Opdrachtgever hierover in te lichten waarna de Opdrachtgever hem moet informeren of de bestelling al dan niet vernietigd wordt. De Contractant wordt beschouwd als laattijdig door de enige overschrijding van één van de contractuele termijnen.

Onverminderd de maatregelen voorzien in artikel 9 hiernavolgend is de Contractant ertoe gehouden, van rechtswege en zonder aanmaning, door het feit zelf van de vertraging een forfaitaire en onherleidbare schadeloosstelling te betalen ten bedrage van 1 % van het bedrag van de bestelling met een minimum van 125 € per week vertraging, als tussenkomst in de administratiekosten. Daarenboven heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om haar andere rechten te doen gelden, in het bijzonder deze om de terugbetaling te eisen van alle kosten of verliezen teweeggebracht door deze vertraging, zoals boeten en andere straffen die de Opdrachtgever verschuldigd is aan haar klant, en ook financiële kosten, rendementsverliezen, bijkomende werfkosten, enz.

 1. OVERMACHT

Een geval van overmacht zal enkel aanvaard worden door de Opdrachtgever in de mate dat dit ais dusdanig door haar klant erkend wordt. Wanneer het beletsel afdoend is, wordt de overeenkomst van rechtswege vernietigd, zonder schadeloosstelling ; het gedeelte van de bestelling dat reeds uitgevoerd werd, zal betaald worden tenzij het voor de Opdrachtgever geen enkel nut heeft: in dat laatste geval zal de Contractant het terugnemen of het bewaren op zijn kosten.

Een geval van overmacht kan enkel worden ingeroepen wanneer deze voorkomt in de contractuele termijn en wanneer deze aan de Opdrachtgever wordt gemeld per aangetekende en omstandig gemotiveerde brief, binnen de 8 dagen van het begin van overmacht. Het einde van de overmacht moet op dezelfde manier gemeld worden. De tekortkoming of vertraging van een onder contractant van de Contractant is enkel een geval van overmacht wanneer laatstgenoemde kan inbrengen dat hijzelf in dit geval deze vertraging of tekortkoming ook zou opgelopen hebben door overmacht.

 1. BIJKOMENDE MAATREGELEN

In geval van een tekortkoming van de Contractant aangaande zijn verplichtingen, wanneer de bestelling niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd binnen de gestelde termijn, of, op elk tijdstip, wanneer de bestellingen niet worden uitgevoerd op een manier dat zij kunnen beëindigd worden volgens de vastgelegde voorwaarden, zal de Opdrachtgever in de mogelijkheid zijn om, zonder zich hiervoor te moeten wenden tot het gerecht maar na schriftelijke aanmaning, hetzij de overeenkomst volledig of voor het niet uitgevoerde gedeelte te verbreken, hetzij de tekortkomingen van de Contractant te verhelpen door de uitvoering zelf te vervolgen of door deze aan een derde van zijn keuze op te dragen, op kosten en risico van de tekortschietende Contractant, en dit onverminderd de beschikking van artikel 7 en van alle andere eventuele schadevergoeding.

 1. VERZENDING -VERPAKKINGEN

De leveringen gebeuren op kosten en risico van de Contractant op het door de Opdrachtgever aangegeven adres, enkel tijdens de werkdagen en- uren van de betreffende burelen of werf. Het ten laste nemen van de transportkosten door de Opdrachtgever betekent niet dat ook de risico’s op haar worden overgedragen. Voor elke verzending stuurt de Contractant een verzendingsdocument waarop klaar en duidelijk het verstuurde materiaal alsook de referenties van de bestelbon gespecificeerd worden. De Contractant verzekert de perfecte bewaring van het materiaal, wat ook de reden is van vertraging van verzending, zelfs wanneer de oorzaak van vertraging bij de Opdrachtgever ligt. De bijkomende kosten die resulteren uit een versneld transport met het oog op het respecteren van de leveringstermijn blijven ten laste van de Contractant, behalve wanneer de vertraging te wijten is aan de Opdrachtgever. Verpakkingen worden als verloren beschouwd.

Indien echter werd overeengekomen dat de verpakkingen zullen worden gefactureerd, zullen ze door de Opdrachtgever worden teruggestuurd met verschuldigde port waarna de Opdrachtgever voor hun tegenwaarden zal gecrediteerd worden.

De verpakkingen worden beschouwd ais teruggestuurd door de Opdrachtgever in hun oorspronkelijke staat.

 1. ONTVANGST

De voorlopige oplevering van de werken en/of aanvaarding van ontvangst van de leveringen zal, op schriftelijke aanvraag van de Contractant, na de volledige uitvoering van zijn verplichtingen en/of na volledige levering door de Contractant, plaatsvinden op de plaats van bestemming voorzien in de bestelling of bij ontstentenis, op de maatschappelijke zetel van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om al het materiaal dat defect of niet conform is, terug te sturen op kosten en risico, van de Contractant. De Contractant zal van de Opdrachtgever geen gedeeltelijke oplevering en/of aanvaarding van ontvangst kunnen eisen. De kwantitatieve aanvaarding van ontvangst door de Opdrachtgever kan niet gelden als kwalitatieve aanvaarding van ontvangst. Enkel deze laatste geeft aanleiding tot een geldige aanvaarding van ontvangst.

 1. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

De eigendom van het voorwerp van de bestelling wordt door de Opdrachtgever verworven, naargelang de vereenzelviging van de elementen die er deel van uitmaken of van hun bevoorrading op de werf, terwijl de Contractant de risico’s van deze leveringen en/of prestaties aanvaardt tot hun ontvangst overeenkomstig artikel 11.

 1. PRIJS – FAKTURATIE – BETALING

De overeengekomen prijs is vast. Het geldt Franco leveringsadres, inclusief alle belastingen en taksen, rechten en in het algemeen alle andere onkosten. Alleen de B.T.W. blijft ten laste van de Opdrachtgever. Indien echter een prijs werd overeengekomen vanaf de fabriek of de opslagplaats van de Contractant, zonder dat de aard van het transportmiddel werd bepaald, zullen de verzendingen worden uitgevoerd tegen de materiële en financiële voorwaarden die voor de Opdrachtgever het meest voordelig zijn. De eenheidsprijzen omvatten de werkelijk uitgevoerde lengtes, oppervlaktes en volumes. De prijs is niet herkiesbaar, tenzij anders werd overeengekomen. In het geval dat een prijsherziening wordt overeengekomen, zal op basis hiervan geen enkele prijsvermeerdering aanvaard worden voor de periode die valt na de contractuele vervaldatum, tenzij de vertraging aan de Opdrachtgever te wijten is. De schuldvorderingen van de Contractant zijn onoverdraagbaar. Zijn facturen mogen niet geëndosseerd worden. De facturen van de Contractant zullen verplicht de vermelding dragen van het nummer en van de volledige referenties van de bestelbon en zullen in één exemplaar verzonden worden per PDF naar administratie@de-dageraad.be. Het niet naleven van deze voorschriften door de Contractant zal de automatische terugzending van de facturen met zich meebrengen. in zulk geval zal de betalingstermijn beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat voornoemde documenten, naar behoren vervolledigd, opnieuw in het bezit zijn van de Opdrachtgever. Behoudens andersluidende overeenkomst, zullen de betalingen geschieden op 30 dagen einde maand ontvangst der factuur, per bank overschrijving maar in eik geval na volledige ontvangst van de goederen of na voltooiing van de prestaties. Onze betalingen houden geen erkenning van ontvangst in (cfr. artikel 11) of een ander argument dat tegen de Opdrachtgever kan worden

aangevoerd.

14.WAARBORG

14.1 De waarborgtermijn loopt vanaf de datum van voorlopige oplevering.

14.2 Behoudens andersluidende bepalingen en onverminderd de Belgische wettelijke beschikkingen die voorzien in lange termijnen (bvba. de tienjarige waarborg), wordt de waarborgtermijn bepaald op 2 jaar. De waarborgtermijn voor niet herstelde en niet vervangen uitrusting wordt verlengd met de duur van de periode van totale of gedeeltelijke onbeschikbaarheid, die niet aan de Opdrachtgever te wijten is. Elk nieuw stuk, waarvoor de Contractant in het kader van de waarborg is moeten tussenkomen, wordt onderworpen aan dezelfde waarborgtermijn, te rekenen vanaf zijn indienstname of terugplaatsing.

14.3 De Contractant verbindt zich om gedurende de periode van de waarborg en op zijn kosten al de gebreken die worden vastgesteld te verbeteren, tenminste wanneer deze gebreken niet het resultaat zijn van een exploitatiefout die niet aan hem kan worden toegeschreven. Hij zal met name alle kosten van herstelling, vervanging, demontage, hermontage en transport op zich nemen.

14.4 Alle werken die de Contractant op zich moet nemen, moeten worden uitgevoerd binnen de kortste termijn en rekening houdend met de eisen van en de exploitatie door de gebruiker. Hiertoe zal de Contractant alle noodzakelijke voorlopige herstellingen uitvoeren.

14.5 Als een fout een systematisch karakter blijkt te hebben, moet de Contractant hiervoor een oplossing vinden voor alle identieke en analoge delen, zelfs wanneer deze nog tot geen enkel incident hebben aanleiding gegeven.

 1. VERANTWOORDELIJKHEDEN – VERZEKERINGEN

De Contractant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich, in hoedanigheid van gekwalificeerd specialist (beschouwing die zijn keuze heeft bepaald), voor het ontwerp, de uitvoering en de goede beëindiging van de bestelling. Hij waarborgt de Opdrachtgever en stelt haar schadeloos voor alle gevolgen, met inbegrip van winstderving en financiële onkosten, voortvloeiend uit een tekortkoming van zijn kant wegens een gebrek aan voorzichtigheid, een gebrek aan vooruitziendheid, of wegens een gebrek aan naarstigheid tijdens de uitvoering van de bestelling. Hij is hiertoe verplicht vanaf de lichtste fout van zijnentwege. Het behoort de Contractant toe om, in het belang van de veiligheid van zijn personeel, van dat van de Opdrachtgever en van dat van derden, en/of voor de bescherming van het werk, alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Hij zal alle voorschriften naleven van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. De Contractant wordt eraan gehouden, voor gebruik, al de werktuigen, machines en materiaal dat door de Opdrachtgever ter zijner beschikking wordt gesteld, na te kijken. De Contractant zal alle nodige verzekeringen onderschrijven met afstand van verhaal tegenover de Opdrachtgever en zijn klant.

 1. PROTESTEN – FAILLISSEMENT – CONCORDAAT – ZWARE FOUT

de Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om van rechtswege, en met een eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief, elke doorgegeven bestelling aan de Contractant, te vernietigen, in de volgende gevallen :

– protest door de Contractant voor een geaccepteerde wissel, – aanvraag van concordaat, minnelijk of gerechtelijk, uitstel van betaling, of een analoge procedure,

– ontbinding van de Contractant, – faillissement, bankroet of analoge situatie van de Contractant,

– fraude in verband met de kwaliteit van het voorwerp van de bestelling of in verband met de capaciteiten, van de Contractant,

– aanhoudende weigering van uitvoering of op punt stelling van de bestelling,

– toelage aan personeel van de Opdrachtgever,

– intrekking van de erkenning (Wet van 20 maart 1991), In dit geval zal de Opdrachtgever alle schadeloosstelling kunnen opeisen, onverminderd de opeisbaarheid van de boetes bedoeld in artikel 6 hier voorgaand.

 1. ENIGHEID VAN HET CONTRACT

In het geval van niet-uitvoering door de Contractant van één van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het tegenwoordige, is de Opdrachtgever gemachtigd om het geheel van haar schulden en schuldvorderingen te beschouwen als voortvloeiende uit één enkel contractueel engagement. Dienovereenkomstig zal de Opdrachtgever een compensatie kunnen verrichten tussen haar schulden en haar schuldvorderingen op de Contractant. Evenzo zal de niet-betaling vanwege de Contractant van één van zijn schulden ten opzichte van de Opdrachtgever, laatstgenoemde machtigen om zonder aanmaning het geheel of een gedeelte van haar prestaties of leveringen op te schorten, of om haar overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen, eenvoudig door een aangetekende brief te sturen, onverminderd alle eventuele schadeloosstelling. De beschikkingen van dit artikel zullen eveneens kunnen worden toegepast door de Opdrachtgever in geval van een protest vanwege de Contractant voor een geaccepteerde wisse[, zelfs wanneer deze werd getrokken door een derde.

 1. BREVETTEN – MERKEN

De Contractant vrijwaart zonder enig voorbehoud de Opdrachtgever tegen alle vorderingen die tegen haar worden ingesteld door houders van brevetten, licenties, merken en andere intellectuele rechten, en staat in voor alle schade die de Opdrachtgever zou ondervinden ten gevolge van een inbreuk op een dergelijk recht.

 1. PLANNEN -VOORBEELDEN – STALEN

De plannen, schema’s, modellen, berekeningen, stalen en andere documenten of gegevens geleverd door de Opdrachtgever aan de Contractant in het kader van de bestelling zijn de alleen eigendom van de Opdrachtgever en moeten aan haar worden teruggegeven zonder onkosten. De Contractant mag deze niet gebruiken buiten het kader van de bestelling, noch ze vervreemden, ze reproduceren of ze aan derden doorgeven. De Contractant erkent dat de voorwerpen die gefabriceerd worden volgens de gegevens (plannen, modellen, enz) geleverd door de Opdrachtgever, gedekt worden door de intellectuele eigendom van deze laatste. Bijgevolg is het verboden om deze voorwerpen te verkopen of om ze openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Behoudens anders overeengekomen, behoren de plannen, schema’s, modellen en technische documenten van de Contractant toe aan de Opdrachtgever. de Opdrachtgever behoudt zich in eik geval het recht voor om de modellen, documenten, gegevens, enz. van de Contractant te gebruiken voor de aanwending van het voorwerp van de bestelling en voor de voorziening van wisselstukken.

 1. VERBOD OP RECLAME

Het is verboden met het oog op reclame melding te maken, in drukwerk of langs andere weergavemiddelen, van de handelsbetrekkingen die bestaan tussen de Contractant en de Opdrachtgever, behoudens schriftelijk akkoord van deze laatste.

 1. BETWISTINGEN – TOEPASBAAR RECHT

In geval van geding zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Telkens wanneer het geschil tussen beide partijen betrekking zou hebben op een geding dat de Opdrachtgever tegenover zijn klant plaatst, zal het geschil tussen beide partijen gebracht worden voor de rechtbank die belast is met het hoofdgeding, opdat tezelfdertijd en volgens dezelfde procedure over beide geschillen zou beslist worden. De Contractant aanvaardt dus zonder voorbehoud de bijkomende clausule van rechtspraak die de Opdrachtgever bindt aan zijn klant. Eik proces dat tegen de Opdrachtgever wordt gevoerd, zal, op straffe van verval, moeten worden ingediend ten laatste één jaar na de voorlopige oplevering, of, wanneer deze gebaseerd is op een feit, gebeurd tijdens de waarborgperiode, ten laatste 6 maanden na de afloop van deze termijn. Enkel het Belgisch recht is toepasbaar.

 

0
0
Uw winkelwagen
Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel